header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

IntegratedResearchHY-3.jpg

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมโดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักวิจัยฯ ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จัดกิจกรรม Integrated Research ประจำปี 2562 โดยเริ่มครั้งแรกกับโครงการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องลีลาวดี คณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบไปด้วย

IntegratedResearchHY 7

       กิจกรรมช่วงที่ 1 เป็นการเปิดงานและพูดถึงนโยบายและการดำเนินงานงบบูรณาการ & ทุนสนับสนุน โดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ที่นำภารกิจและหน่วยงานภายใต้ความดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนา มาอธิบายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มองเห็นการทำงานในภาพรวม และเข้าใจลักษณะการทำงานของสำนักวิจัยและพัฒนาใากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกระบวนการจัดตั้งสถานวิจัย คุณสมบัติและระยะเวลาการขอทุนต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ สามารถดำเนินการขอทุนและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

       กิจกรรมในช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการเข้านำเสนอจำนวน 4 โครงการ ได้แก่

IntegratedResearchHY 11

          โครงการที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสุขภาวะโลก (Planetary Health) นำเสนอโดยหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

IntegratedResearchHY 17

          โครงการที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะชายแดนใต้ หัวหน้าแผนโครงการคือ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และนำเสนอความก้าวหน้าโดย ดร.มายือนิง อิสอ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

IntegratedResearchHY 20

          โครงการที่ 3 โครงการสร้างมูลค่า นวัตกรรมและความยั่งยื่นแก่กลุ่มผ้าทอ นำเสนอโดยหัวหน้าโครงการ อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ คณะวิทยาการจัดการ

IntegratedResearchHY 30

           โครงการที่ 4 โครงการบทบาทภาคประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพในบริบทอาเซียน กรณีศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย นำเสนอโดยหัวหน้าโครงการ ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

 

       จากนั้นเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนรูปแบบโดยรวมเอาแผนโครงการย่อยต่างๆ มารวมเป็นชุดโครงการใหญ่ ซึ่งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี 1 แผนโครงการใหญ่ที่เข้านำเสนอคือ แผนบูรณาการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย 4.0 อย่างครบวงจรและยั่งยืน ที่มี รศ.ดร. เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าแผนโครงการเข้านำเสนอ โดยในชุดโครงการดังกล่วจะประกอบไปย่อย 7 โครงการย่อย ได้แก่

IntegratedResearchHY 33

          1. การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ เยาวชนผ่านดนตรีและการแสดงชาวเลอูรักลาโว้ย จ.ภูเก็ต มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์

          2. การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของเยาวชนผ่านกิจกรรมศิลปะและดนตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์

          3. การพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำของเยาวชนในตำบลปากรอ มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ 

          4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนในจังหวัดปัตตานีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือทางออนไลน์ มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.ไซนี แวมูซอ

          5. การปฏิรูปการเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย 4.0 โดยการใช้ CA-informed teaching model มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์

          6. การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21 มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม

          7. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม

IntegratedResearchHY 37

        และในช่วงสุดท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 มานำเสนอโครงการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าแผนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งก็ได้รับข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา นำไปปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม

 • IntegratedResearchHY-1
 • IntegratedResearchHY-10
 • IntegratedResearchHY-12
 • IntegratedResearchHY-13
 • IntegratedResearchHY-14
 • IntegratedResearchHY-15
 • IntegratedResearchHY-16
 • IntegratedResearchHY-18
 • IntegratedResearchHY-19
 • IntegratedResearchHY-2
 • IntegratedResearchHY-21
 • IntegratedResearchHY-22
 • IntegratedResearchHY-23
 • IntegratedResearchHY-24
 • IntegratedResearchHY-25
 • IntegratedResearchHY-26
 • IntegratedResearchHY-27
 • IntegratedResearchHY-28
 • IntegratedResearchHY-29
 • IntegratedResearchHY-31
 • IntegratedResearchHY-32
 • IntegratedResearchHY-34
 • IntegratedResearchHY-35
 • IntegratedResearchHY-36
 • IntegratedResearchHY-38
 • IntegratedResearchHY-39
 • IntegratedResearchHY-4
 • IntegratedResearchHY-40
 • IntegratedResearchHY-5
 • IntegratedResearchHY-6
 • IntegratedResearchHY-8
 • IntegratedResearchHY-9