header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Tutorfair Trang 2  Tutorfair Trang 3

       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม Integrated Research and Research Tutor Fair ณ วิทยาเขตตรัง โดยมี รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยาย “ทิศทางงานวิจัยยุค Thailand 4.0” โดยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

Tutorfair Trang 11  Tutorfair Trang 12

       สำหรับกิจกรรม Integrated Research and Research Tutor Fair ในปีนี้เน้นการนำเสนอโครงการวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เริ่มด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่มานำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของคณะ โดยมี ดร.เมธาวี ว่องกิจ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นผู้นำเสนอ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Tutorfair Trang 14

       ต่อด้วยการนำเสนอจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยรองคณบดี อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ที่นำโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคนในจังหวัดตรัง” มาเล่าสูกันฟังและเป็นตัวอย่างในการทำโครงการบูรณาการให้คณาจารย์ในวิทยาเขต ได้มองเห็นการทำวิจัยแบบบูรณาการชัดเจนขึ้น

Tutorfair Trang 17

       และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการนำเสนอโครงการวิจัยจาก ผศ.ดร.กฤษฎา พรรณราย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่นำโครงการ “การพัฒนาธรรมาภิบาลของเมืองสำหรับการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” มานำเสนอและเชิญชวนนักวิจัยให้เข้าร่วมทีม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม และก่อให้เกิดเป็นการสานต่อด้านการวิจัยระหว่างวิทยาเขตต่อไป

 

       ประมวลภาพกิจกรรม

 

 • Tutorfair-Trang-1
 • Tutorfair-Trang-10
 • Tutorfair-Trang-13
 • Tutorfair-Trang-15
 • Tutorfair-Trang-16
 • Tutorfair-Trang-18
 • Tutorfair-Trang-19
 • Tutorfair-Trang-20
 • Tutorfair-Trang-21
 • Tutorfair-Trang-4
 • Tutorfair-Trang-5
 • Tutorfair-Trang-6
 • Tutorfair-Trang-7
 • Tutorfair-Trang-8
 • Tutorfair-Trang-9