header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Tutorfair pattani 2

     สำนักวิจัยและพัฒนา ประเดิมจัดกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair ประจำปี 2561 ณ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าจัดกิจกรรม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังโครงการวิจัยแบบบูรณาการของวิทยาเขต ดังนี้

Tutorfair pattani 8  Tutorfair pattani 24

     1.โครงการ "การบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีมูลค่าสูงเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้" โดย ดร.กฤษดี พ่วงรอด คณะวิทยาการสื่อสาร

     2.โครงการ "คนไทยในศตวรรษที่ 21 : การศึกษาไทย 4.0" โดย ดร.เรชา ชูสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์

     3.โครงการ "ความมั่นคงของมนุษย์" โดย ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง วิทยาลัยอิสลามศึกษา

     4.โครงการ "เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก" โดย ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต วิทยาลัยอิสลามศึกษา

     5.โครงการ "การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม" โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

     6.โครงการ "การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม" โดย ผศ.ดร.พรปวีณ์  พุ่มเกิด สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

     7.ชุดโครงการ "เด็กและเยาวชน" โดย ผศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     8.โครงการ "กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคน ไทย 4.0 ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดย ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     9.โครงการ "สานประชารัฐเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นคนไทย 4.0 ในชายแดนใต้" โดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

     ประมวลภาพกิจกรรม

 

 • Tutorfair-pattani-1
 • Tutorfair-pattani-10
 • Tutorfair-pattani-11
 • Tutorfair-pattani-12
 • Tutorfair-pattani-13
 • Tutorfair-pattani-14
 • Tutorfair-pattani-15
 • Tutorfair-pattani-16
 • Tutorfair-pattani-17
 • Tutorfair-pattani-18
 • Tutorfair-pattani-19
 • Tutorfair-pattani-20
 • Tutorfair-pattani-21
 • Tutorfair-pattani-22
 • Tutorfair-pattani-23
 • Tutorfair-pattani-25
 • Tutorfair-pattani-3
 • Tutorfair-pattani-4
 • Tutorfair-pattani-5
 • Tutorfair-pattani-6
 • Tutorfair-pattani-7
 • Tutorfair-pattani-9