header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

เรียน ประชาคม ม.อ.

         ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม ม.อ. วข.สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และขอความอนุเคราะห์เชิญชวนไปยังเครือข่ายของท่านเข้าร่วมงาน ฯ ด้วย พร้อมกันนี้ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้บริหารเมืองกับ ม.อ. ฯ เพื่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคต (ช่วงเวลา 15.00 - 16.30 น.) โดยส่งแบบตอบรับกลับมายัง ม.อ. ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ผู้แทนของหน่วยงานราชการ หากได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ)

ติดต่อ  

1)  น.ส.ศศิธร คงทอง ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (PSU Social Engagement : USE) สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มือถือ086-694-3379 หรือ 074-28-6965 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2)  น.ส.กรวรา แก้วทอง กองวิชาการ ฯ (ด้านวิจัย) สำนักงานอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
มือถือ093-581-3777 หรือ 077-278-854 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. จดหมายเชิญ

2. โครงการ

3. ร่าง กำหนดการ

4. แบบตอบรับ