พิมพ์

กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน


  ขอให้กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. รายงานทางการเงินของกองทุนวิจัย ประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนวิจัย ประจำปี 2563 จำนวน 1 ชุด Download ตัวอย่าง

โดยส่งมายังสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสกาวเดือน อุ้ยเอ้ง โทร 6947
หมายเหตุ : สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนวิจัยคณะหน่วยงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

ระเบียบ

ระเบียบกองทุนวิจัย

 

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2555

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2554

1. การจัดสรรเงินแต่ละกองทุนวิจัยตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2553

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2552

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2551

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2550

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2545-2549

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2548-2549
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2545-2549

 

รายละเอียด: | ฮิต: 14187