header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคใต้

NadRec   

 โดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ Southern Natural Disaster Research Center

 

facebook to website

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา วัดปริมาณฝนได้ 16.4 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง วัดปริมาณฝนได้ 10.8 มิลลิเมตร

 

   พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

   วัดปริมาณฝนได้ 49.6 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา วัดปริมาณฝนได้ 13.2 มิลลิเมตร โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ มีฝนตกมากบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงมา ทั้งทางด้านตะวันออก และด้านตะวันตก สำหรับปริมาณฝนของวันนี้ตั้งแต่เวลา 01:00 น.- 09:00 น. ในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกน้อย โดยมีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมือง จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 2.4 มิลลิเมตร

      เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ราว 1 เดือน หลังจากศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ได้จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9

      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชนชาวหาดใหญ่ทุกคนได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ