header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคใต้

NadRec   

 โดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ Southern Natural Disaster Research Center

 

facebook to website

      เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ราว 1 เดือน หลังจากศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ได้จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9

      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชนชาวหาดใหญ่ทุกคนได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ