header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคใต้

NadRec   

 โดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ Southern Natural Disaster Research Center

 

facebook to website

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา วัดปริมาณฝนได้ 89.0 มิลลิเมตร

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 63.2 มิลลิเมตร รองลงมาที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 58.6 มิลลิเมตร

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่สนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต วัดปริมาณฝนได้ 36.2 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วัดปริมาณฝนได้ 6.8 มิลลิเมตร

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส วัดปริมาณฝนได้ 89.2 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณฝนได้ 51.6 มิลลิเมตร

พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองสตูล จ.สตูล วัดปริมาณฝนได้ 8.0 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณฝนได้ 1.0 มิลลิเมตร โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกน้อย สำหรับปริมาณฝนของวันนี้ตั้งแต่เวลา 1:00 น.- 9:00 น. ในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีฝนตก