header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควัน

โดย

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.วรดร ไผ่เรือง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวภัทราภรณ์ แซ่เตี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวกุลจิรา ทองบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวนบชนนี นิ่ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


facebook

รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และภาคใต้
ฉบับที่ 30/2558 (22 ตุลาคม 2558)

          ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ใน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีค่าสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 350.01 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในขั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว นอกจากนี้ใน จังหวัดยะลา มีค่าความเข้มข้น PM10 เกินมาตรฐานเท่ากับ 162.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ทิศทางลมใน 1–2 วันข้างหน้ายังคงเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพาหมอกควันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจุดการเผาไหม้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จะลดลงเหลือเพียง 35 จุด แต่หมอกควันเก่าก็จะยังคงมีอยู่ร่วมกับหมอกควันที่เกิดขึ้นใหม่ และเมื่อพิจารณาจากพยากรณ์อากาศพบว่าภาคใต้จะมีปริมาณฝนกระจายเพียงบางพื้นที่ในเวลาสั้น ๆ ซึ่งอาจจะช่วยชะล้างหมอกควันได้เพียงบางส่วน ดังนั้นภาคใต้ตอนล่างจะยังคงมีหมอกควันหนาแน่นในระยะ 1 – 2 วันนี้

รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และภาคใต้
ฉบับที่ 29/2558 (21 ตุลาคม 2558)

        สถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ตอนล่างยังอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สูงถึง 147.10 และ 123.88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จำนวนจุดการเผาไหม้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 มีมากถึง 394 จุด ทิศทางลมใน 1–2 วันข้างหน้าพบว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แต่จะมีปริมาณฝนกระจายบนเส้นทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มหมอกควันซึ่งอาจช่วยชะล้างหมอกควันได้บ้าง แต่ในภาคใต้ตอนล่างของไทยจะมีปริมาณฝนตกน้อย จะทำให้ปริมาณหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงหนาแน่นต่อไปอีก 1–2 วันนี้

รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และภาคใต้
ฉบับที่ 28/2558 (20 ตุลาคม 2558)

ปริมาณฝุ่นละอองในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง
มีปริมาณสูงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เย็นวานนี้ (19 ตุลาคม 2558) เนื่องจากยังมีการเผาไหม้ในเกาะสุมาตราและเกิดลมเปลี่ยนทิศพัดกลับเข้ามาในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

          แม้ว่าสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ได้คลี่คลายลงตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูมรสุมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งอยู่ในทิศใต้ลมเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกลุ่มหมอกควันในช่วงเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  ซึ่งหลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาแทนที่ ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในทิศเหนือลมเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดควันจึงไม่ได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในเมื่อวานนี้ (19 ตุลาคม 2558) พบว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้อ่อนกำลังลง ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันที่เกิดขึ้นจากจุดการเผาไหม้ Hotspots ที่สูงถึง 225 และ 158 จุด ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 เข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยอีกครั้ง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณสูงขึ้น โดยที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลามีค่า PM10 เฉลี่ยสูงสุดรายชั่วโมงเท่ากับ 135.83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เมื่อเวลา 19:00 น.) และ 130.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เมื่อเวลา 19:00 น.) ตามลำดับ

รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และภาคใต้
ฉบับที่ 27/2558 (10 ตุลาคม 2558)

          สถานการณ์หมอกควันเมื่อวานนี้ (วันที่ 9 ตุลาคม 2558) พบว่าได้คลี่คลายลงในหลายจังหวัด แม้ว่าจำนวนจุดการเผาไฟในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 สูงขึ้นถึง 141 จุด รวมทั้งทิศทางลมอาจจะส่งผลให้ภาคใต้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบ แต่ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณฝนที่ตก ทั้งบริเวณแหล่งกำเนิดหมอกควัน และเส้นทางพัดผ่านของหมอกควัน รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบนั้นมีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จึงลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัด ภูเก็ต นราธิวาส และยะลา มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเหลือเพียง 22.55, 57.66 และ 30.78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ส่วนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี และสงขลา พบว่ามีปริมาณลดลง แต่ยังคงสูงกว่าสภาวะปกติเล็กน้อย โดยมีค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 68.13 และ 70.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ

รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และภาคใต้
ฉบับที่ 26/2558 (9 ตุลาคม 2558)

          ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วิกฤติสถานการณ์หมอกควันยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ถึงแม้ว่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  มีปริมาณลงลดจากเมื่อวานนี้ โดยพบว่า ที่ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 137.76 และ 106.09 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องตามคาดการณ์ อันเนื่องจากมีปริมาณฝนทั้งในพื้นที่และระหว่างเส้นทางที่หมอกควันได้พัดผ่าน ช่วยชะล้างหมอกควันไปบางส่วน และยังส่งผลให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีค่าลดลงเหลือ 80.67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากทิศทางของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากเกาะสุมาตราเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผ่านเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะไหลวนผ่านเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนล่างของประเทศไทยส่งผลให้หมอกควันเดิมยังคงไหลวนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยกระแสลมไหลวนพากลุ่มหมอกควันเดิมจากฝั่งอ่าวไทยกลับเข้ามาอีกครั้ง ส่งผลให้ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรายชั่วโมงในจังหวัดยะลา และนราธิวาสสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงค่ำเมื่อวานนี้