header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครได้พุ่งสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ประกาศใช้ของประเทศไทยอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม.

     เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ปริมาณยานพาหนะในกรุงเทพ ฯ ไม่หนาแน่นเท่าช่วงวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ จึงคาดการณ์ว่ามีการพัดมาฝุ่นละอองจากต่างพื้นที่เข้ามาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐาน

     จากการวิเคราะห์จุดความร้อนระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ (48 ชั่วโมง) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชามีจุดความร้อนที่หนาแน่นมาก จุดความร้อนแสดงถึงไฟที่เกิดขี้นจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรและไฟป่า เส้นสีดำแสดงถึงการเคลื่อนที่ของมวลอากาศจากพื้นที่มีจุดความร้อนหนาแน่นมายังกรุงเทพมหานคร มวลอากาศได้เคลื่อนตัวจากทางทิศตะวันออกผ่านพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่ง และผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก

smokbkk04022018-1

     แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่พัดมามายังกรุงเทพมหานครจึงน่าจะมีแหล่งกำเนิดที่หลากหลาย (การจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง) รวมไปถึงฝุ่นควันข้ามแดนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับสภาพอากาศในฤดูแล้ง ที่อากาศสงบ ทำให้ระดับฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนเกินค่ามาตรฐานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

     การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นเพื่อยืนยันถึงแหล่งกำเนิดที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็นในการศึกษาขั้นต่อไปเป็นอย่างยิ่ง

smokbkk04022018-2

ขอบคุณที่มา
กรมควบคุมมลพิษ ค่าระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)