header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     จากข่าวที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานค่อนข้างสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้ เช่น การเคหะชุมชนดินแดง มีค่า 152 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร (มคก./ลบ.ม.) กรมประชาสัมพันธ์ มีค่า 196 มคก./ลบ.ม. ซึ่งค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ประกาศใช้ของประเทศไทยอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม.

     การที่มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองจะส่งผลรุ่นแรงต่อประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการคือ

       1. แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

       2. สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของบริเวณนั้น

     จากปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการพบว่า กรุงเทพมหานครได้รับมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะเป็นหลัก ประกอบกับช่วงนี้มีการเผาพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกของเกษตรกรภาคต่าง ๆ ทำให้มลพิษที่เกิดขึ้นมีแหล่งกำเนิดที่หลากหลาย และกระบวนการเผาไหม้จะสร้างฝุ่นที่มีขนาดเล็กจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้

     สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาวที่แล้งแห้ง ทำให้ระบบระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปได้ยาก มีการแขวนลอยของฝุ่นค่อนข้างนานในบรรยากาศ โดยเฉพาะฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากจะอยู่ในบรรยากาศได้เป็นระยะเวลานาน

smogbkk-25012018

     จากภาพแสดงจุดความร้อน (สีแดง) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ช่วง 7 วันที่ผ่านมา และจุดความร้อน (สีฟ้า) ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน เส้นสีดำแสดงถึงการเคลื่อนที่ของมวลอากาศจากพื้นที่มีจุดความร้อนหนาแน่นมายังกรุงเทพมหานคร โดยในที่นี้จุดความร้อนแสดงถึงไฟที่เกิดขี้นจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพบเป็นจำนวนมาก จึงมีแนวโน้มสูงว่าฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนอกจากจะมาจากยานพาหนะเป็นหลัก และมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาของฝุ่นละอองจากพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเข้าสู่กรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นเพื่อยืนยันถึงแหล่งกำเนิดที่ถูกต้องต่อไป