header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     ผลกระทบจากฝุ่นควันจากการเผาในที่โล่งจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังจังหวัดต่าง ๆทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออก แทบทั้งสิ้น!!

     จากข้อมูลค่าความเข้นข้น PM2.5 ใน 6 จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสระแก้ว เมื่อศึกษาข้อมูลในช่วงวันที่ 1-25 ม.ค. 62 พบว่า ทุกพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ยรายวันสูงเกินกว่าค่ามาตราฐาน (> 50 ug/m3) เช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาแนวโ้น้มของกราฟของทั้ง 6 จังหวัด จะเห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลที่มาของแหล่งกำเนิด PM 2.5 สอดคล้องกับข้อมูลดาวเทียมที่แสดงจุดเผาไหม้หรือ hotspots (ข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS, MODIS/TERRA, MODIS/AQUA, NOAA19) และทิศทางลมที่พัดเข้าสู่กรุงเทพฯและจังหวัดรอบๆในตอนกลางของประเทศ โดยในช่วงหลังปีใหม่ ตั้งแต่ มกราคม 2562 ลมพัดจากทิศตะวันออกมาทางตะวันตกผ่านจุดเผาไหม้ที่สำคัญในประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดรอบๆในตอนกลางของประเทศ ในช่วงกลางเดือนจนถึงปัจจุบันทิศทางลมเปลี่ยนทิศเป็นลมที่พัดจากทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพฯและจังหวัดรอบๆในพื้นที่ตอนกลางของประเทศอีกครั้งหนึ่ง 

HazeSituationin-27jan2019-1.jpg

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแหล่งกำเนิดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ชีวมวลทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่งผลต่อคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออกอย่างรุนแรงในขณะนี้

HazeSituationin 27jan2019 2

     ดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่เสี่ยงต่อการสูดควันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองได้จากกรมควบคุมมลพิษ (http://air4thai.pcd.go.th/webV2/index.php)

HazeSituationin 27jan2019 3

Download รายงานสถานการณ์หมอกควันเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 CLICK...

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา http://asmc.asean.org/home/ 

และกรมควบคุมมลพิษ https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov