header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควัน

โดย

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.วรดร ไผ่เรือง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวภัทราภรณ์ แซ่เตี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวกุลจิรา ทองบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวนบชนนี นิ่ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


facebook

     ผลกระทบจากฝุ่นควันจากการเผาในที่โล่งจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังจังหวัดต่าง ๆทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออก แทบทั้งสิ้น!!

     สถาณการณ์ฝุ่นควันในกรุงเทพสัปดาห์ที่ผ่านมา (12-18 กุมภาพันธ์ 2561) ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์และสูงสุดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 51-84 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ในทุกสถานีตรวจวัด 

แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศในกรุงเทพมหานคร

            ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ได้เกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร เเละยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) สูงถึง 199 โดยมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประมาณ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศน์เมตร (ค่ามาตรฐานคือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศน์เมตร)

     วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครได้พุ่งสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ประกาศใช้ของประเทศไทยอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม.

     เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ปริมาณยานพาหนะในกรุงเทพ ฯ ไม่หนาแน่นเท่าช่วงวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ จึงคาดการณ์ว่ามีการพัดมาฝุ่นละอองจากต่างพื้นที่เข้ามาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐาน

     จากข่าวที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานค่อนข้างสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้ เช่น การเคหะชุมชนดินแดง มีค่า 152 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร (มคก./ลบ.ม.) กรมประชาสัมพันธ์ มีค่า 196 มคก./ลบ.ม. ซึ่งค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ประกาศใช้ของประเทศไทยอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม.

     การที่มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองจะส่งผลรุ่นแรงต่อประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการคือ

       1. แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

       2. สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของบริเวณนั้น