header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
         

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบยื่นขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (PSU Animal Ethic Submission)”

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

         

การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัย FF ประจำปี 2567

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

         

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SciVal

วันที่ 4 มีนาคม 2565

         

การบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

         

การบรรยายหัวข้อ “เขียนอย่างไร ?” ให้ได้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

COVID          

การเสวนาและถอดบทเรียน เน้นสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จากกรณีศึกษาของจังหวัดภาคใต้ตอนบน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

         

การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564