header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

Website

1.หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี Economic Plant of Surat Thani Province Research Unit ผศ. ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ 1 เม.ย.2562 - 31 มี.ค. 2565 RU N4
2.หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์เชิงคลินิก ระยะที่ 2 Medical Products Innovations from Polymers in Clinical use Research Unit ผศ. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2565 RU N5

 

 

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

หน่วยวิจัยคลินิกและเภสัชวิทยา

Clinical and Pharmacological Research Unit

2554 - ปัจจุบัน 

 

 

 

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

1. วัสดุ

 

2548 - 2551

2. สมุนไพร    2549 - 2553
3. สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชป่าชายเลนและสารสังเคราะห์    2548 - 2550
4. วัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์    ก.ย. 2548 - ส.ค. 2551
5. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล Marine Natural Products เม.ย. 2550 - เม.ย. 2553 
6. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม Pollutant Treatment Technology  ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553 
7. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ   ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553 
8. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล Molecular Phamaceutics ก.ย. 2550 - ก.ย. 2553 
9. ปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี Oil Palm PSU  มี.ค. 2551 - มี.ค. 2554
10. เทคโนโลยีสีเขียว Green Technology  เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554
11. วัสดุผลึก Crystal Materials มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2554 
12. การคลอดวิถีธรรมชาติ Natural Childbirth  ส.ค. 2551 - ส.ค. 2554
13. พอลิเมอร์ทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์ Pharmaceutical and Biomedical Polymers  ก.ย. 2551 - ก.ย. 2554
14. แป้งและเส้นใยจากพืช Starch and Plant Fiber ม.ค. 2552 - ม.ค. 2555 
15. พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ Guideline and Innovative Caring for Trauma patients  ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555
16. เพศสถานะและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย Gender and Social Development for Peace in Southernmost Provinces of Thailand  
17. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร Agricultural Processing Technology ก.ค.2552 - ก.ค. 2555 
18. ชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า Biotechnology of electromechanics ก.ย.2552 - ก.ย. 2555 
19. ชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง Tumor Biology ต.ค. 2552 - ต.ค. 2555 
20. เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Biotechnology ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556 
21. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ Productivity And Quality Improvement ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556 
22. รังสีประยุกต์ Applied Radiation  ก.พ. 2553 - ก.พ. 2556
23. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556 
24. นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้ Policy for Community and Social Development in Souther Areas มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556 
25. การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนใต้ Tourism Development for Southern Thailand's Border Areas มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2556 
26. นวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน Nursing innovation for Pregant women with Diabetes Mellitus  ก.ค. 2553 - ก.ค. 2556 
27. เซลล์ต้นกำเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู Stemcell and Regeneative Dental Medicine ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556 
28. ทันตวัสดุ Dental Materials ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556 
29. ส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้ Enhancing Harmony In Life Of Southern Thai People ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556 
30. หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ The Research Unit in Psychological Crisis and Healing มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2557 
31. หน่วยวิจัยการจัดการการบริการ   Service Excellence in the Andaman Hospitality Research Unit (SEA Hos RU)  ม.ค. 2555 - ม.ค. 2557
32. หน่วยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล Research Unit for Safety Management in Nursing  ก.พ. 2555 - ม.ค. 2558
33. หน่วยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย์  Biological Materials for Medicine Research Unit  มี.ค. 2555 - ก.พ. 2558
34. หน่วยวิจัยอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ Reproductive health of Thai-Muslim in the Southernmost border of Thailand Research Unit ม.ค. 2556 - ม.ค. 2561 
35. หน่วยวิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษาในภาคใต้ Conflict and Peace Studies in Southern Thailand Research Unit ก.ค. 2556 - ก.ค. 2559 
36. หน่วยวิจัยสมาร์ทแมคาทรอนิคส์ Smart Mechatronics  ต.ค. 2556 - ก.ย. 2559 
37. หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์ Research unit: medical product innovation from polymers  ม.ค. 2557 - ม.ค. 2559 
38. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไม้ Wood Sciences and Industry Technology (WSIT) มิ.ย. 2557 - พ.ค. 2560 
39. หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ Food Safety and Healthy Research Unit  เม.ย. 2557- มี.ค. 2560
40. หน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ์  Bio-Mass Conversion to Energy and Chemicals (Bio-MEC) Research Unit ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2560  
41. หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ระยะที่ 2 Peace Studies for Southern Development  ส.ค. 2560 - ก.ค. 2563
42. หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท Research Unit for EEG Biomarkers of Neuronal diseases 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2563
43. หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน Kids and Youth Development Research Unit 1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2564
44. หน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Research Unit of Local Government Administration Innovation 1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2565


 


 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

                             BPK Fund web           Tcell Funing
                             ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565           ขยายเวลาถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565
                             เวลา 17.00 น.            เวลา 17.00 น. 
                            ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS           Email : pmu@tcels.or.th

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>