header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

Website

1.หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท Research Unit for EEG Biomarkers of Neuronal diseases รศ. ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2563 RU N1
2.หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ระยะที่ 2 Peace Studies for Southern Development ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 1 ส.ค.2560 - 31 ก.ค. 2563 RU N2
3.หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน Kids and Youth Development Research Unit ผศ. ดร.รัศมี สังข์ทอง 1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2564 RU N3
4.หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี Economic Plant of Surat Thani Province Research Unit ผศ. ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ 1 เม.ย.2562 - 31 มี.ค. 2565 RU N4
5.หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์เชิงคลินิก ระยะที่ 2 Medical Products Innovations from Polymers in Clinical use Research Unit ผศ. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2565 RU N5
6.หน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Research Unit of Local Government Administration Innovation ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ 1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2565 RU N6

 

 

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

หน่วยวิจัยคลินิกและเภสัชวิทยา

Clinical and Pharmacological Research Unit

2554 - ปัจจุบัน 

 

 

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

1. วัสดุ

2548 - 2551

2. สมุนไพร

2549 - 2553

3. สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชป่าชายเลนและสารสังเคราะห์

2548 - 2550

4. วัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์

ก.ย. 2548 - ส.ค. 2551

5. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล

Marine Natural Products

เม.ย. 2550 - เม.ย. 2553

6. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

Pollutant Treament Technology

ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553

7. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ

ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553

8. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล

Molecular Phamaceutics

ก.ย. 2550 - ก.ย. 2553

9. ปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี

Oil Palm PSU

มี.ค. 2551 - มี.ค. 2554

10. เทคโนโลยีสีเขียว

Green Technology

เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554

11. วัสดุผลึก

Crystal Materials

มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2554

12. การคลอดวิถีธรรมชาติ

Natural Childbirth

ส.ค. 2551 - ส.ค. 2554

13. พอลิเมอร์ทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์

Pharmaceutical and Biomedical Polymers

ก.ย. 2551 - ก.ย. 2554

14. แป้งและเส้นใยจากพืช

Starch and Plant Fiber

ม.ค. 2552 - ม.ค. 2555

15. พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

Guideline and Innovative Caring for Trauma patients

ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555

16. เพศสถานะและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย

Gender and Social Development for Peace in Southernmost Provinces of Thailand

17. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

Agricultural Processing Technology

ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555

18. ชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า

Biotechnology of electromechanics

ก.ย. 2552 - ก.ย. 2555

19. ชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง

Tumor Biology

ต.ค. 2552 - ต.ค. 2555

20. เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Biotechnology

ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556

21. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

Productivity And Quality Improvement

ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556

22. รังสีประยุกต์

Applied Radiation

ก.พ. 2553 - ก.พ. 2556

23. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental Economics

มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556

24. นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้

Policy for Community and Social Development in Souther Areas

มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556

25. การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนใต้

Tourism Development for Southern Thailand's Border Areas

มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2556

26. นวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

Nursing innovation for Pregant women with Diabetes Mellitus

ก.ค. 2553 - ก.ค. 2556

27. เซลล์ต้นกำเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Stemcell and Regeneative Dental Medicine

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

28. ทันตวัสดุ

Dental Materials

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

29. ส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้

Enhancing Harmony In Life Of Southern Thai People

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

30. หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ

 The Research Unit in Psychological Crisis and Healing

มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2557

31. หน่วยวิจัยการจัดการการบริการ    

Service Excellence in the Andaman Hospitality Research Unit (SEA Hos RU)

ม.ค. 2555 - ม.ค. 2557

32. หน่วยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล

Research Unit for Safety Management in Nursing

ก.พ. 2555 - ม.ค. 2558

33. หน่วยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย์ 

Biological Materials for Medicine Research Unit

มี.ค. 2555 - ก.พ. 2558

34. หน่วยวิจัยอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

 

Reproductive health of Thai-Muslim in the Southernmost border of Thailand Research Unit

ม.ค. 2556 - ม.ค. 2561

35. หน่วยวิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษาในภาคใต้
 

 Conflict and Peace Studies in Southern Thailand Research Unit

ก.ค. 2556 - ก.ค. 2559

36. หน่วยวิจัยสมาร์ทแมคาทรอนิคส์

Smart Mechatronics

ต.ค. 2556 - ก.ย. 2559
 

37. หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์

Research unit: medical product innovation from polymers 

ม.ค. 2557 - ม.ค. 2559

38. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไม้

Wood Sciences and Industry Technology (WSIT)

มิ.ย. 2557 - พ.ค. 2560

39. หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ

Food Safety and Healthy Research Unit

 เม.ย. 2557 - มี.ค. 2560

40. หน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ์ 

 Bio-Mass Conversion to Energy and Chemicals (Bio-MEC) Research Unit

ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2560 

 


 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณพิไลพร รองเลื่อน โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.