header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 สถานวิจัย,ศูนย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน 

สถานวิจัย

Research Center

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

1.สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย Environmental Assessment and Technology for Hazardous Waste Management ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2565 N11 
2.สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ Coastal Oceanography and Climate Change ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2565  -3 
3.สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ Air Pollution and Health Effect Research Center รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2565 RC airandhealth
4.สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน ระยะที่ 2 Andaman Environment and Natural Disaster Research Center Phase 2 ผศ.ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน 1 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2566 RC newandaman
5.ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Automation Research Center ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร 1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2566  -3 
6.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 3 Energy Technology Research Center รศ.ดร.กฤช สมนึก 1 พ.ย. 2561 - 30 ต.ค. 2566 RC-ETCR.jpg 
7.ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ระยะที่ 2 Research Center for Prevention and Care for People in Emergency and Trauma Phase 2 รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา  1 ส.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567 RC caring
8.ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม Sustainable Development Education in Multicultural Society Research Center ดร.เรชา ชูสุวรรณ 1 ส.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567 RC N19
9.ศูนย์วิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด ระยะที่ 3 Common Oral Diseases and Epidemiology Research Center : Phase 3 ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2567   RC-4
10.ศูนย์วิจัยเนื้อเยื่อเพื่อกะโหลกศรีษะ ใบหน้า และขากรรไกร ระยะที่ 3 Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center Phase 3 ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2568  -3
11. ศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง Research Center for Language, Culture, and Human Development in Lower ASEAN รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์ 1 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2569  
12. ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโอเลโอเคมีแบบครบวงจร Integrated High-Value Oleochemical Research Center ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 1 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2569  

 

  สถานวิจัยที่ได้รับงบสนับสนุนจากแหล่งอื่น และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน 

สถานวิจัย

Research Center

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็บไซต์

สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ

Genomics and Bioinformatics

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

2549 - ปัจจุบัน

RC Genomics

 

 สถานวิจัย,ศูนย์วิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน

สถานวิจัย

Research Center

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็บไซต์ 

1.พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน

Renewable Energy from Palm Oil and Vegetable Oil

ต.ค. 2549 - ต.ค. 2554

2.ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม

Palm Oil Products and Technology

ต.ค. 2549 - ต.ค. 2554

3.เทคโนโลยีเครือข่าย

 Centre for Network Research

ม.ค. 2550 - ม.ค. 2555

4.วิศวกรรมวัสดุ

Materials Engineering

มิ.ย. 2550 - มิ.ย. 2555

5.วิศวกรรมฟื้นฟู

 Rehabilitation Engineering

 พ.ย. 2551 - พ.ย. 2556

 RC Rehab

6.ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคใต้

 Conflict Studies and Cultural persity CSCD

 ม.ค. 2552 - ม.ค. 2557

 

7.สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ

Aquatic Animal Biotechnology Research Center

ส.ค. 2553 - ส.ค. 2558  

 

8.สถานวิจัยธรณีฟิสิกส์

Geophysics Research Center

พ.ค. 2554 - พ.ค. 2559

 

9.สถานวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ

Research Center For Ecotourism Integrated Management In SouthernThailand

 ก.พ. 2555 - ก.พ. 2560

 

10.ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาคใต้

Natural Disaster Research Center (PSU-SNDRC)

 ก.พ. 2555 - ก.พ. 2560 

RC NAD

11.สถานวิจัยระบบดูแลผู้สูงอายุไทย

Research Center for Caring System of Thai Elderly 

ก.ค. 2555 - ก.ค. 2560 

 

12.สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Multicultural Education for Sustainable Development Research Center (MSRC)

 ส.ค. 2555 - ส.ค. 2560

 

13.สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน

Andaman Environment and Natural Disaster Research Center (ANED)

 ส.ค. 2555 - ส.ค. 2560

 

14.สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2

Oil Palm Agronomical Research Center : Phase 2

 พ.ย. 2555 - พ.ย. 2560

 RC OIL

15.สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้

Institute of Research and Development for Health of Southern Thailand

 มี.ค. 2556 - มี.ค. 2559

 RC healthsouth

16. สถานวิจัยเทคโนโลยียางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  Eco-Friendly Natural Rubber (ECO-NR) Research Center พ.ย.2557 - พ.ย.2562  
17. สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ Research Center for Educational Innovations and Teaching and Learning Excellence 1 ก.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2564 -3
18. สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Health Impact Assessment Research Center 3 ม.ค.2560 - 4 ม.ค. 2565 10
19. สถานวิจัยการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย Research Center for Cancer Control in Southern Thailand 3 ม.ค.2560 - 4 ม.ค. 2565 -3

 


 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

                             BPK Fund web           Tcell Funing
                             ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565           ขยายเวลาถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565
                             เวลา 17.00 น.            เวลา 17.00 น. 
                            ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS           Email : pmu@tcels.or.th

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>