พิมพ์

ปี 2556

งาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม มอ.” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00 – 13.30 น.
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

       
ภาพกิจกรรม   วิดีโอการถ่ายทอด   สูจิบัตร
     
กำหนดการ   ช่วงเสวนา วิ...จากใจ    
     
แบบฟอร์ม   รายชื่อผู้รับเกียรติบัตร    
แบบฟอร์มรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการมอบเกียรติบัตร โดยขอให้ท่านส่งข้อมูล กลับมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 นี้