header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

งาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม มอ.” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 13.00 น
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.

      PRD-2555 
ภาพกิจกรรม   วิดีโอการถ่ายทอด   สูจิบัตร
   
กำหนดการ   แบบฟอร์ม   รายชื่อผู้รับเกียรติบัตร
    แบบฟอร์มรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการมอบเกียรติบัตร งานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2555   ผู้ได้รับเกียรติบัตร ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากไฟล์นี้