header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม และระบบประชุมทางไกล
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Chemical Fume hood
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Programmable Coater
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Sputtering Coater
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย High-resolution microscope with camera
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัยเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Plasma cleaner with vacuum pump
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12