header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิจัย Chemical Fume hood)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์ วิจัยProgrammable Coater)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิจัย Sputtering Coater)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิจัย High-resolution microscope with camera)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิจัย เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิจัย Plasma cleaner with vacuum pump)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12)