พิมพ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

        ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

        1. เครื่องผสมแบบปิดสำหรับยางเทอร์โมพลาสติกขนาด 600 มล. พร้อมเครื่องอัดรีด จำนวน 1 เครื่อง

       กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-282296 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ
1. ประกาศ
2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR)
3. ราคากลาง

 

รายละเอียด: | ฮิต: 2316