header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

        ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

        1. ตู้อบแบบเกียร์ จำนวน 1 เครื่อง

        กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7428-2296 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ
1. ประกาศ
2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR)
3. ราคากลาง