header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

       จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

1. เครื่องผสมยางและสารเคมีแบบปิด จำนวน 1 ชุด

2. เครื่องกระบะลำเลียงยางผสมสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องอัดรีดสกรูคู่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้า จำนวน 2 เครื่อง

5. แม่พิมพ์รองเท้าขนาดต่างๆ จำนวน 8 ชิ้น

6. เครื่องชั่งสารเคมีแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง

    จึงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 

ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-28-2269

3. ทางโทรสาร หมายเลข 074-28-2260

4. ทางอีเมลของหน่วยงาน Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารแนบ
1. ร่างประกาศ
2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR)
3. รายละเอียดประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 1)