header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ อาคารผลิตทดลอง นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง