header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

ตามที่สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ได้เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนหน้านี้ นั้น สถาบันวิจัยระบบพลังงานขอเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

 

เปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้าง