header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562