header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 3 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อ

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.