header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 4 อัตรา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา , นักวิชาการอุดมศึกษา 3 อัตรา) นั้น

     บัดนี้ การสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน-เวลาในประกาศ และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

          1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

          2. นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ

          3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตึกและตลอดเวลาในขณะสอบ

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ (อัตราเลขที่ 4257) 

จากเดิม สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เปลี่ยนเป็น สอบห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC1)

2. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ (อัตราเลขที่ 4258) 

จากเดิม สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เปลี่ยนเป็น สอบห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC1)

3. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม (อัตราเลขที่ 4259) (เฉพาะเลขที่นั่งสอบ 01-60) 

จากเดิม สอบห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ เปลี่ยนเป็น สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC1)

4. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม (อัตราเลขที่ 4259) (เฉพาะเลขที่นั่งสอบ 61-79) 

จากเดิม สอบห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ เปลี่ยนเป็น สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

5. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายบูรณภาพการวิจัย (อัตราเลขที่ 4260) 

จากเดิม สอบห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ เปลี่ยนเป็น สอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ