header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

      บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดในประกาศ

 

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ click-normal.gif