header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

logo_perin123[1].png

   

       ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 

          1. นางสาวกัญญารัตน์ สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ

          2. นางสาวไซย์หนับ ราดหามาด

 

       ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ click normal