header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU-blue.png

     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก (สอบได้)
004 นางนุชรี จันทรโชติ ลำดับที่ 1
003 นายณัฐพัฒน์ เสาะสมบูรณ์ ลำดับที่ 2
001 นางสาวปิยะฉัตร ส่งด้วง ลำดับที่ 3

 

ประกาศรายชื่อ

 

 

     ดังนั้น จึงให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่สำนักงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ และจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปมารายงานตัว

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ โทร. 074 28 9471