header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

       ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

 

          ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) ได้แก่ นางสาวสุธาวดี นาคะโร click normal

          ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายวิจัย) ได้แก่ นางสาวรัตนากร พฤกษ์เมธากุล click normal

 

       โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 / 08-8784-0678 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.