header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

                     1.นางสาวเมขลา นกเซ่ง

                     2.นายอาหมัด โอกาส

                     3.นางสาวอัญชลี ทองช่วย

                     4.นางสาวเบญญาภา อินทรศิริ

                     5.นายณษภรฑ์ แก้วขุนทอง

                     6.นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี

                     7.นางศศิธร มณีโชติ

                     8.นางศุภนิดา ศตรัตพะยูน

    โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     

 

 

ประกาศรายชื่อ click normal