header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้อง L2 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

          1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

          2. นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ 

          3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตึกและตลอดเวลาในขณะสอบ

     ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 / 08-8784-0678 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ประกาศรายชื่อ click normal