header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวทิพวิมล อนันต์

     โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก click normal