header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

                     1.นายชนพัฒน์ สามารถ

                     2.นางสาวทิพวิมล อนันต์                     

                     3.นางกุลธิดา พาทีทิน

    โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     

 

ประกาศรายชื่อ click normal