header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

mua.png

     ด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

     1. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

     2. ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ บริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้

         1) กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

             - อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

             - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

             - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

             - อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

             - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

         2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

             - อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

             - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

             - อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

             - อุตสาหกรรมดิจิตอล

             - อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

          3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ภาครัฐ) และภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย โดยภาครัฐสนับสนุนไม่เกิน ร้อยละ 70 และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสนับสนุนงบประมาณจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยสนับสนุนในรูปเงินสดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณสูงกว่าร้อยละ 30 ภาครัฐจะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น โดยวงเงินสูงสุดที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 1,300,000 บาท

          4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน

          5. รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR

     ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

          - TOR เชิงพาณิชย์ click.gif

          - แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) click.gif