header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดงานนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 3 ผลงานวิจัยประกอบด้วย
1. งานวิจัยเรื่อง ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัย ของ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
2. งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของแม่พิมพ์เซรามิกแก้วสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่มของ รศ.ดร.เล็ก สีคง
3. งานวิจัยเรื่อง ถุงบรรจุเครื่องปรุงชนิดละลายน้ำได้ ของศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการคัดสรรคจากคณะกรรมการจัดงานวันนักประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบบูธนิทรรศการอย่างน่าสนใจซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยียมชมบูธนิทรรศการ นอกจากนั้นในงานดังกล่าวยังมีการให้รางวัลกับบูธนิทรรศการที่น่าสนใจทั้งรูปแบบเนื้อหาผลงานวิจัยที่นำเสนอ การนำเสนอ และรูปแบบการจัดบูธ

 • in-56-1
 • in-56-10
 • in-56-11
 • in-56-12
 • in-56-13
 • in-56-14
 • in-56-15
 • in-56-16
 • in-56-17
 • in-56-18
 • in-56-19
 • in-56-2
 • in-56-20
 • in-56-21
 • in-56-22
 • in-56-23
 • in-56-24
 • in-56-25
 • in-56-26
 • in-56-27
 • in-56-28
 • in-56-29
 • in-56-3
 • in-56-30
 • in-56-31
 • in-56-32
 • in-56-33
 • in-56-34
 • in-56-35
 • in-56-36
 • in-56-37
 • in-56-38
 • in-56-39
 • in-56-4
 • in-56-40
 • in-56-41
 • in-56-42
 • in-56-43
 • in-56-44
 • in-56-45
 • in-56-46
 • in-56-47
 • in-56-48
 • in-56-49
 • in-56-5
 • in-56-50
 • in-56-51
 • in-56-52
 • in-56-53
 • in-56-54
 • in-56-55
 • in-56-56
 • in-56-57
 • in-56-58
 • in-56-59
 • in-56-6
 • in-56-60
 • in-56-61
 • in-56-62
 • in-56-63
 • in-56-64
 • in-56-65
 • in-56-66
 • in-56-67
 • in-56-68
 • in-56-69
 • in-56-7
 • in-56-70
 • in-56-71
 • in-56-72
 • in-56-73
 • in-56-74
 • in-56-75
 • in-56-76
 • in-56-77
 • in-56-78
 • in-56-8
 • in-56-9