header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
logo-prpm ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Research Project Management : PRPM

logo-hrmis ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
National Research Management System : NRMS

ระบบสืบค้นโครงการวิจัย
PSU Research Project

  ► ระบบค้นหาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งข้อมูลในระบบจะเชื่อมโยงกับระบบ PRPM ของมหาวิทยาลัย

logo-psukb ระบบรางวัลบทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Article Reward Online : ARO

banner-eval ระบบประเมินงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออนไลน์
PSU Research Evaluation Online

logo-hrmis ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information System

logo-psukb คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Knowledge bank

   ► เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และจัดเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่