×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

Genome 45

    สำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศสำหรับข้อมูล รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ , ดร.ทนพญ. สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ , นายแพทย์วิศลย์ เหล่าเจริญสุข สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ , นายแพทย์พงศกร ชูชื่น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และ ทนพ.ธนิษฐ์ ศิลา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรตลอดกิจกรรม

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้นำเอาความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระบาดมาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม รวมถึงมีการจับฉลากมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โชคดี ซึ่งก็ได้รับความสนใจและหวังว่าจะนำเอาความรู้เหล่านั้นไปสานต่อในการทำวิจัยได้ต่อไป

ภาพกิจกรรม

 

รายละเอียด: | ฮิต: 219