header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Genome 45

    สำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศสำหรับข้อมูล รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ , ดร.ทนพญ. สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ , นายแพทย์วิศลย์ เหล่าเจริญสุข สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ , นายแพทย์พงศกร ชูชื่น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และ ทนพ.ธนิษฐ์ ศิลา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรตลอดกิจกรรม

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้นำเอาความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระบาดมาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม รวมถึงมีการจับฉลากมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โชคดี ซึ่งก็ได้รับความสนใจและหวังว่าจะนำเอาความรู้เหล่านั้นไปสานต่อในการทำวิจัยได้ต่อไป

ภาพกิจกรรม

 • Genome-1
 • Genome-10
 • Genome-11
 • Genome-12
 • Genome-13
 • Genome-14
 • Genome-15
 • Genome-16
 • Genome-17
 • Genome-18
 • Genome-19
 • Genome-2
 • Genome-20
 • Genome-21
 • Genome-22
 • Genome-23
 • Genome-24
 • Genome-25
 • Genome-26
 • Genome-27
 • Genome-28
 • Genome-29
 • Genome-3
 • Genome-30
 • Genome-31
 • Genome-32
 • Genome-33
 • Genome-34
 • Genome-35
 • Genome-36
 • Genome-37
 • Genome-38
 • Genome-39
 • Genome-4
 • Genome-40
 • Genome-41
 • Genome-42
 • Genome-43
 • Genome-44
 • Genome-5
 • Genome-6
 • Genome-7
 • Genome-8
 • Genome-9