header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

MOU 13

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธาน

     นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนภายใต้บันทึกข้อตกลงของทั้งสองมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

     สำหรับการลงนามดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในการพัฒนางานวิจัย นักวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งเป็น "เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" หรือ "เครือข่าย MU-PSU" เพื่อเพิ่มศักยภาพและขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัยผ่านเครือข่ายของสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้เครื่องมือวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน และนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

 

เทปบันทึกภาพกิจกรรม

 

 

 • MOU-1
 • MOU-10
 • MOU-11
 • MOU-12
 • MOU-14
 • MOU-15
 • MOU-16
 • MOU-17
 • MOU-18
 • MOU-19
 • MOU-2
 • MOU-3
 • MOU-4
 • MOU-5
 • MOU-6
 • MOU-7
 • MOU-8
 • MOU-9

ภาพกิจกรรม