header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

DIGITALSiminar 2

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ และรับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ (Precision Agriculture and Aquaculture)” เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา และผ่านระบบ ZOOM โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม

     กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงแผนงานและความต้องการด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางในการหาความร่วมมือต่อไปในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับชมออนไลน์เป็นอย่างมาก

 

ภาพกิจกรรม

 • DIGITALSiminar-1
 • DIGITALSiminar-10
 • DIGITALSiminar-11
 • DIGITALSiminar-12
 • DIGITALSiminar-13
 • DIGITALSiminar-14
 • DIGITALSiminar-15
 • DIGITALSiminar-16
 • DIGITALSiminar-17
 • DIGITALSiminar-18
 • DIGITALSiminar-19
 • DIGITALSiminar-20
 • DIGITALSiminar-3
 • DIGITALSiminar-4
 • DIGITALSiminar-5
 • DIGITALSiminar-6
 • DIGITALSiminar-7
 • DIGITALSiminar-8
 • DIGITALSiminar-9

 

เทปบันทึกภาพการเสวนา