×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

Biosafety 128

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ โดยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงปัญหาที่เปิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและเห็นความสำคัญในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นถึง 2 วัน เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบทั้งกฏ แนวทาง ข้อบังคับที่ควรระวัง และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถานที่ใช้งาน รวมถึงการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธี โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย , คุณสิรัส สุลัญชุปกร และ คุณรุ่งรัตน์ ลาภเจริญวงศ์ คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำตลอดการอบรม

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 413