×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

GraphicalAbstract 7

     รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Graphical Abstract” โดยมี ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง จากคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ จากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยยางพารานานาชาติไทย - จีน ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด: | ฮิต: 217