×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

Similarzoom 19May2020 5

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายจุดประกายแนวคิด "ศาสตร์และศิลป์ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ยุคประเทศไทย 4.0" โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญการเขียนโครงการข้อเสนอ มาเป็นผู้บรรยาย และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วม ผ่านระบบ Zoom

     โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง "กระบวนทัศน์ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การเขียนข้อเสนอโครงการ" ซึ่งมีการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น ส่วนในภาคบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุด เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้เข้าใจกลวิธีการเขียนข้อเสนอ และสร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปสู่การรวมกลุ่มเขียนโครงงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณต่อไปได้อีกด้วย

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

เทปบันทึกภาพกิจกรรม

 

 

     เอกสารประกอบการบรรยาย

     - การออกแบบวิจัยผสม download-icon.png

     - แบบเสนอชุดโครงการประกอบแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ download-icon.png

     - แบบเสนอแผนบูรณาการ download-icon.png

     - แผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย download-icon.png

     - ตัวอย่างการเขียนโครงการย่อยในชุดโครงการและภายใต้แผน Songkla download-icon.png

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 705