×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

DatabaseSimilar-sep2019-4.JPG

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. กำหนดและฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย"

ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาพกิจกรรม

 

- กำหนดการจัดกิจกรรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย

    - ฐานข้อมูล JSTOR-Project MUSE-ERIC

    - ฐานข้อมูล Web of Science - Scopus -TCI - Pubmed

    - ฐานข้อมูล HRMIS (ภาระงาน/ผลงานวิชาการ)

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ click.gif

WorkshopJournalSearch-QA.jpg

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1607