header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

IndustryObserve 42 IndustryObserve 19

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ต้อนรับ คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆในภาคใต้กว่า 10 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจังหวัดสงขลา

     โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม มีการเริ่มกิจกรรมด้วยการนำเสนอบทสรุปความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ที่ได้เล่าถึงที่มาของกิจกรรม ซึ่งมีการประชุมและหารือกันมาก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 3 ครั้ง คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลายเป็นความร่วมมือต่อยอดสู่การลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาวิสาหกิจและอุตสาหกรรม มีโครงการที่พัฒนาร่วมกันทั้งสิ้น 7 ด้าน และมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ SME D Bank 4 กิจกรรม ซึ่งผลงานกว่า 50 ผลงานของมหาวิทยาลัยได้ถูกเผยแพร่และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นอกจากนั้นในเวทีหารือยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันวิจัยฯ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา , สถาบันวิจัยระบบพลังงาน , สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร , สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ , โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยปาล์ม , ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนรู้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม กับหน่วยงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคใต้

IndustryObserve 24 IndustryObserve 25

IndustryObserve 27 IndustryObserve 29

     ช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะดูงานได้เดินทางไปยัง นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของโรงงานแปรรูปยางพารา โดยสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปยางพาราตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การแปรรูป การทำแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ การผสมยางพารา การทำยางคอมปาวด์ การทำการตลาด และในการผลิตสินค้าต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2559 และสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าบูท แผ่นยางปูพื้น ยางรองพื้นรองเท้า เป็นต้น และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 – 5 เท่า ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับสมาชิกอีกด้วย

IndustryObserve 52 IndustryObserve 55

IndustryObserve 64 IndustryObserve 66

      หลังจากนั้นคณะดูงานได้เดินทางไปยังบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมอีกหนึ่งความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างบริษัทกับสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในบริษัท ฯ โดยการนำงานวิจัยที่มีชื่อว่า "เครื่องผลิตน้ำร้อนและไอน้ำแรงดันสูงพลังงานแสงอาทิตย์ " ของ ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ นักวิจัยในสถาบัน ไปใช้ในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจ

IndustryObserve 103 IndustryObserve 104

IndustryObserve 108 IndustryObserve 113

     และในวันที่ 2 กรกฎาคม คณะดูงานได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้ง ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง : UCC  , ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ , สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ ซึ่งการมาเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต  

       ภาพกิจกรรม

 • IndustryObserve-1
 • IndustryObserve-10
 • IndustryObserve-100
 • IndustryObserve-101
 • IndustryObserve-102
 • IndustryObserve-105
 • IndustryObserve-106
 • IndustryObserve-107
 • IndustryObserve-109
 • IndustryObserve-11
 • IndustryObserve-110
 • IndustryObserve-111
 • IndustryObserve-112
 • IndustryObserve-114
 • IndustryObserve-115
 • IndustryObserve-116
 • IndustryObserve-117
 • IndustryObserve-118
 • IndustryObserve-119
 • IndustryObserve-12
 • IndustryObserve-120
 • IndustryObserve-121
 • IndustryObserve-122
 • IndustryObserve-123
 • IndustryObserve-124
 • IndustryObserve-125
 • IndustryObserve-126
 • IndustryObserve-127
 • IndustryObserve-128
 • IndustryObserve-129
 • IndustryObserve-13
 • IndustryObserve-130
 • IndustryObserve-131
 • IndustryObserve-132
 • IndustryObserve-133
 • IndustryObserve-134
 • IndustryObserve-135
 • IndustryObserve-136
 • IndustryObserve-137
 • IndustryObserve-138
 • IndustryObserve-139
 • IndustryObserve-14
 • IndustryObserve-140
 • IndustryObserve-141
 • IndustryObserve-142
 • IndustryObserve-143
 • IndustryObserve-144
 • IndustryObserve-145
 • IndustryObserve-146
 • IndustryObserve-15
 • IndustryObserve-16
 • IndustryObserve-17
 • IndustryObserve-18
 • IndustryObserve-2
 • IndustryObserve-20
 • IndustryObserve-21
 • IndustryObserve-22
 • IndustryObserve-23
 • IndustryObserve-26
 • IndustryObserve-28
 • IndustryObserve-3
 • IndustryObserve-30
 • IndustryObserve-31
 • IndustryObserve-32
 • IndustryObserve-33
 • IndustryObserve-34
 • IndustryObserve-35
 • IndustryObserve-36
 • IndustryObserve-37
 • IndustryObserve-38
 • IndustryObserve-39
 • IndustryObserve-4
 • IndustryObserve-40
 • IndustryObserve-41
 • IndustryObserve-43
 • IndustryObserve-44
 • IndustryObserve-45
 • IndustryObserve-46
 • IndustryObserve-47
 • IndustryObserve-48
 • IndustryObserve-49
 • IndustryObserve-5
 • IndustryObserve-50
 • IndustryObserve-51
 • IndustryObserve-53
 • IndustryObserve-54
 • IndustryObserve-56
 • IndustryObserve-57
 • IndustryObserve-58
 • IndustryObserve-59
 • IndustryObserve-6
 • IndustryObserve-60
 • IndustryObserve-61
 • IndustryObserve-62
 • IndustryObserve-63
 • IndustryObserve-65
 • IndustryObserve-67
 • IndustryObserve-68
 • IndustryObserve-69
 • IndustryObserve-7
 • IndustryObserve-70
 • IndustryObserve-71
 • IndustryObserve-72
 • IndustryObserve-73
 • IndustryObserve-74
 • IndustryObserve-75
 • IndustryObserve-76
 • IndustryObserve-77
 • IndustryObserve-78
 • IndustryObserve-79
 • IndustryObserve-8
 • IndustryObserve-80
 • IndustryObserve-81
 • IndustryObserve-82
 • IndustryObserve-83
 • IndustryObserve-84
 • IndustryObserve-85
 • IndustryObserve-86
 • IndustryObserve-87
 • IndustryObserve-88
 • IndustryObserve-89
 • IndustryObserve-9
 • IndustryObserve-90
 • IndustryObserve-91
 • IndustryObserve-92
 • IndustryObserve-93
 • IndustryObserve-94
 • IndustryObserve-95
 • IndustryObserve-96
 • IndustryObserve-97
 • IndustryObserve-98
 • IndustryObserve-99

 

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา