header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Ethics-5.jpg

     เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา” สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์ มีอาจารย์จากทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม

     ภาคเช้าของวันแรก เป็นการ บรรยายในหัวข้อ “วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” โดย ศาสตราจารย์ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง การทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก และบทบาทหน้าที่ของนักวิจัย และการดำเนินการหลังได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย” โดยพญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา เลขานุการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันที่การบรรยายในหัวข้อ “การเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” โดย ศาสตราจารย์ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์

     ส่วนในวันที่สอง ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย “การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ การรักษาความลับ และ Conflict of Interest Issue และกระบวนการขอความยินยอม” โดยรองศาสตราจารย์ พญ.ทิพาพร ธาระวานิช จากนั้นช่วงบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์” รวมถึงการอภิปรายหมู่ และปิดท้ายกันที่ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม ฯ

 • Ethics-1
 • Ethics-10
 • Ethics-11
 • Ethics-12
 • Ethics-13
 • Ethics-14
 • Ethics-15
 • Ethics-16
 • Ethics-17
 • Ethics-18
 • Ethics-19
 • Ethics-2
 • Ethics-20
 • Ethics-21
 • Ethics-22
 • Ethics-23
 • Ethics-24
 • Ethics-25
 • Ethics-26
 • Ethics-27
 • Ethics-28
 • Ethics-29
 • Ethics-3
 • Ethics-30
 • Ethics-31
 • Ethics-32
 • Ethics-33
 • Ethics-34
 • Ethics-35
 • Ethics-36
 • Ethics-37
 • Ethics-38
 • Ethics-39
 • Ethics-4
 • Ethics-40
 • Ethics-41
 • Ethics-42
 • Ethics-43
 • Ethics-44
 • Ethics-45
 • Ethics-46
 • Ethics-47
 • Ethics-6
 • Ethics-7
 • Ethics-8
 • Ethics-9

 

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
จนท.สื่อสารมวลชน
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงนขลานครินทร์