พิมพ์

โดยกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 10.00-12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมลงนาม ร่วมด้วยคุณพีระ คำเอี่ยม Corporation Chife Engineer คุณประวิตร เตโชอภิวัฒนกุล หัวหน้าแผนกวิศวกรรม โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

WATTANA.jpg

     สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าว เป็นนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยผ่านการทดสอบภาคสนามและมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยนวัตกรรมรางสะท้อนแสงที่สามารถรับแสงเป็นมุมกวาดสูงถึง 180 องศา สามารถรับรังสีกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับแสงได้ยาวนาน 12 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถทำความร้อนได้สูงระหว่าง 40-200 องศาเซลเซียส สามารถผลิตไอน้ำแรงดันสูงมากกว่า 10 บาร์ 

     เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานในการผลิตน้ำร้อนของกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ของประเทศไทย ส่วนมากจะใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซ LPG หากเป็นระบบขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม (Boiler) โดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล จากสถิติการใช้พลังงานของกลุ่มโรงแรมพบว่า พลังงานที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศสูงสุดที่ 60% รองลงมาเป็นพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำร้อน 30% และพลังงานที่ใช้ในการส่องสว่างอีก 10% การใช้พลังงานในกลุ่มโรงแรมถือว่ายังใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลิตน้ำร้อนรจากพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องฮีทเตอร์ไฟฟ้ามีราคาถูก ติดตั้งง่าย ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อย่างไรก็ตามเครื่องฮีทเตอร์ไฟฟ้าใช้ปริมาณไฟฟ้าค่อนข้างสูง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งกำลังจะหมดลงในอีกไม่นาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนควรร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำร้อนในกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท เป็นการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของความร้อนโดยตรง เป็นพลังงานที่ได้เปล่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับธุรกิจโรงแรมในระยะยาวได้ อีกทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ซี่งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรมในการใช้พลังงานสะอาด ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล 

     ด้านดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า “โครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกอทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อผลักดันนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ของคนไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์ในโรงแรม 1 แห่ง ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และศักยภาพของเทคโนโลยี ตลอดจนการนำเสนอนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผงรับแสงอาทิตย์นี้ได้คว้ารางวัลจาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับประเทศและเวทีระดับโลกถึง 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของวุฒิสภา รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลเหรียญเงินจากการประกวด The 43rd International Exhibition of Innovations of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลพิเศษจากประเทศนบาห์เรน และรางวัล KEPCO Leading-Edge Prize ในงาน Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology (BIXPO) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์ของคนไทยในเวทีระดับโลก”

ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1807