header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

KUDLEE-1.jpg  KUDLEE 2

     เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลีหัตถกรรมกาบกล้วย ลงพื้นที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกาบกล้วยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน” โดยวิทยากร ดร.กำธร เกิดทิพย์ อาจารย์ประจำวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณดรุณี แวยามา ประธานกลุ่มกัทลี ฯ ได้ร่วมกันฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังหญิง ในเรื่องการออกแบบและการผลิตผ้าทอเส้นใยกล้วยร่วมกับเส้นใยฝ้าย

KUDLEE 3  KUDLEE 4

 

     ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี กล่าวว่า “นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นทางเลือกและโอกาสในอนาคตให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง เพื่อสร้างเครือข่ายการเสริมสร้างงานและศักยภาพด้านธุรกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากวัสดุชีวภาพตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในชุมชนท้องถิ่น เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย”

KUDLEE 5  KUDLEE 6

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์